• Macchina di misura a coordinate MITUTOYO
  • Microdurometro
  • Altimetro TRIMOS e altimetro generico
  • Macchina di misura a coordinate MITUTOYO
  • Macchina di misura a coordinate MITUTOYO
  • Altimetro TRIMOS
  • Altimetro TRIMOS